Tu navegador está desactualizado!

Actualiza tu navegador para ver esta página web correctamente. Actualizar ahora

×

III PREMI D’IL·LUSTRACIÓ JAIME ARCOS REQUENA

Calidad de concurso 1 Calidad de concurso 2 Calidad de concurso 3 Calidad de concurso 4 Calidad de concurso 5

Associació Cultural CILIM d’Antella

III PREMI D’IL·LUSTRACIÓ JAIME ARCOS REQUENA

III PREMI D’IL·LUSTRACIÓ JAIME ARCOS REQUENA

Calidad de concurso 1 Calidad de concurso 2 Calidad de concurso 3 Calidad de concurso 4 Calidad de concurso 5


VERSIÓ EN VALENCIÀ


 

BASES I CONVOCATÒRIA DEL III PREMI D’IL·LUSTRACIÓ JAIME ARCOS REQUENA

 

L’Associació Cultural CILIM, d’Antella, convoca el present premi, amb les següents característiques:

1) Objectius: 

a) Dignificar socialment la imatge dels malalts mentals en general i dels que pateixen esquizofrènia en particular, a través de la persona de Jaime Arcos Requena, que va saber acabar els estudis de disseny i realitzar obres plàstiques i d’il·lustració, sobreposant-se a la seua greu malaltia. 

Aquest premi vol ser un crit contra la invisibilitat i l’ostracisme envers aquestes persones. Una demanda perquè les institucions hi destinen més recursos públics a fi de proporcionar-los una atenció psicològica i psiquiàtrica més sovintejades en el temps, que els permeta una qualitat de vida digna.

b) Ressaltar la importància i la necessitat que té, per a aquests ciutadans i ciutadanes, de poder demostrar-li a la societat les seues capacitats, distintes en cada cas, però que els ajuden a créixer, i a ser reconeguts en la comunitat de manera plena.

2) Permanència: La voluntat de convocar anualment aquest premi. En aquest sentit demanarem la col·laboració d’institucions públiques i associacions privades compromeses en aquest tema.

3) Bases del premi:

a) Al premi, hi pot participar qualsevol il·lustrador o il·lustradora, major de 18 anys, resident a l’Estat Espanyol.

b) Hi haurà un premi únic de 500 €. Es lliurarà al guanyador o guanyadora una estatueta d’una il·lustració de Jaime Arcos Requena. La il·lustració guanyadora es publicarà en la revista La Lloca, de l’Associació Cultural Cilim d’Antella.      

c) Cada participant només hi podrà concursar amb una única obra. Les obres hauran de realitzar-se en suport digital (amb una resolució mínima de 300 dpi) format jpg o png i s'enviaran a través del formulari d'inscripció habilitat a www.mundoarti.com.

Seguidament s'emplenarà el títol de l'obra i les dades personals: nom i cognoms, adreça postal, telèfon de contacte, etc. i s'hi adjuntarà una fotocòpia del DNI.

d) Els autors o autores participants hauran de ser propietaris dels drets de la il·lustració que participe en el premi, a fi d’evitar reclamacions de tercers.

e) L’obra no pot haver estat premiada ni publicada en cap lloc o convocatòria.

f) L’Associació Cultural Cilim es reserva el dret d’utilitzar i reproduir, sense  ànim de lucre i sempre fent constar el nom de l’autor/a, l’obra guanyadora, exclusivament amb finalitat promocional del premi i del guanyador o guanyadora, i també la possibilitat d’exposar indefinidament  la seua obra.

g) En fer-se públiques aquestes bases queda obert el termini de presentació de les obres, que finalitzarà el 7 de gener del 2022, a les 24 hores.

h) El jurat estarà format per tres especialistes de diferents disciplines.

i) La decisió del jurat serà inapel·lable i el premi es podrà declarar desert, però no ex-equo. La decisió del jurat es farà pública el dia 20 de gener del 2022, en l’acte de lliurament del premi.

j) El guanyador o guanyadora del PREMI 2022 accepta formar part, telemàticament, del jurat del PREMI del 2023.

k) Les obres participants en aquesta convocatòria seran donades a conèixer al públic el dia i hora del lliurament del present Premi, el 20 de gener del 2022, al Palauet d’Aiora, c/ Sants Just i Pastor, 96, 46022, València, a les 18 h vesprada.

l) No podran retirar-se les obres una vegada comence la convocatòria.

m) Les dades dels participants únicament s’utilitzaran per a la gestió del premi.

n) La participació en aquesta convocatòria implica l’acceptació de les presents bases. Qualsevol incidència no prevista en les bases serà resolta pel jurat.

o) Per a qualsevol dubte sobre les bases contacteu en l'adreça de correu lamentencantada@gmail.com i per a suport tècnic amb la plataforma d'inscripció en contacto@mundoarti.com.

 

València, 28 d'octubre de 2021.

    

VERSIÓN EN CASTELLANO


 

BASES Y CONVOCATORIA DEL III PREMIO DE ILUSTRACIÓN JAIME ARCOS REQUENA

 

La Associació Cultural CILIM d’Antella, convoca el presente premio, con las siguientes características:

1) Objetivos:

a) Dignificar socialmente la imagen de los enfermos mentales en general y de los que padecen esquizofrenia en particular, a través de la persona de Jaime Arcos Requena que supo acabar los estudios de diseño y realizar obras plásticas y de ilustración, sobreponiéndose a su grave enfermedad.

Este premio quiere ser un grito contra la invisibilidad y el ostracismo hacia estas personas. Una demanda para que las instituciones les destinen más recursos públicos con el fin de proporcionarles una atención psicológica y psiquiátrica más frecuente en el tiempo, que les permita una calidad de vida digna.

b) Resaltar la importancia y la necesidad que tiene, para estos ciudadanos y ciudadanas, poder demostrarle a la sociedad sus capacidades, distintas en cada caso, pero que les ayudan a crecer, y a ser reconocidos en la comunidad de manera plena.

2) Permanencia: La voluntad de convocar anualmente este premio. En este sentido pediremos la colaboración de instituciones públicas y asociaciones privadas comprometidas en esta labor.

3) Bases del premio:

a) Al premio puede participar cualquier ilustrador o ilustradora mayor de 18 años, residente en España. 

b) Habrá un premio único de 500 € y se entregará al ganador o ganadora una estatuilla de una ilustración de Jaime Arcos Requena. 

La ilustración ganadora se publicará en la revista La Lloca, de la Associació Cultural CILIM, de Antella.

c) Cada participante solo podrá concursar con una única obra. Las obras tendrán que realizarse en soporte digital (con una resolución mínima de 300 dpi) formato jpg o png y se enviarán a través del formulario de inscripción habilitado en www.mundoarti.com.

Seguidamente se cumplimentará el título de la obra y los datos personales: nombre y apellidos, dirección postal, teléfono de contacto, etc. y se adjuntará una fotocopia del DNI.

d) Los autores o autoras participantes tendrán que ser propietarios de los derechos de la ilustración que participe en el premio, a fin de evitar reclamaciones de terceros.

e) La obra no puede haber sido premiada ni publicada en ningún lugar o convocatoria.

f) La Associació Cultural CILIM se reserva el derecho de utilizar y reproducir, sin ánimo de lucro y siempre haciendo constar el nombre del autor/a, la obra ganadora, exclusivamente con finalidad promocional del premio y del ganador o ganadora, y también la posibilidad de exponer indefinidamente su obra.

g) Al hacerse públicas estas bases queda abierto el plazo de presentación de las obras, que finalizará el 7 de enero de 2022, a las 24 horas.

h) El jurado estará formado por tres especialistas de diferentes disciplinas. 

i) El ganador o ganadora del PREMI 2022 acepta formar parte, telemáticamente, del jurado del PREMI 2023.

j) La decisión del jurado será inapelable y el premio se podrá declarar desierto, pero no ex-ecuo. La decisión del jurado se hará pública el día 20 de enero del 2022, en el acto de entrega del premio.

k) Las obras participantes en esta convocatoria se darán a conocer al público el día y hora de la entrega del presente Premio, el 20 de enero del 2022, al Palauet de Aiora, c/ Sants Just i Pastor, 96, 46022, Valencia, a las 18 h de la tarde.

l) No podrán retirarse las obras una vez comience la convocatoria.

m) Los datos de los participantes únicamente se utilizarán para la gestión del premio.

n) La participación en esta convocatoria implica la aceptación de las presentes bases. Cualquier incidencia no prevista en las bases será resuelta por el jurado.

o) Para cualquier duda sobre las bases contactar en la dirección de correo lamentencantada@gmail.com y para soporte técnico con la plataforma de inscripción en contacto@mundoarti.com.

 

Valencia, 28 de octubre de 2021.


Nota importante:

Se recomienda descargar siempre las bases originales ya que la traducción está realizada de forma automática utilizando la herramienta internacional de Google Traductor de Google

Si el concurso permite la participación de menores de 14 años, tendrán que hacerlo a través de un usuario creado por su padre/ madre o representante legal, quién indicará el nombre del autor de la obra al introducirla en la plataforma.

Para participar es necesario leer las bases del concurso al completo donde se encontrarán más detalles de la convocatoria. MundoArti no asume responsabilidad alguna sobre posibles cambios realizados en las bases por los organizadores o errores por la trascripción realizada.


Premio Concurso

Descargar bases originales:

Premio Concurso

Premios:

500 euros

Fecha Concurso

Fecha:

07/01/2022 23:59:00

Precio Concurso

Precio:

Gratis

Premio Concurso

Participantes:

Desde 18 años
Nacional

Premio Concurso

Obra:

máx. obras: 1

Premio Concurso

Compartir bases en:

Concursos Relacionados

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Más información aquí.